RPH Matematik 1

Rancangan Pelajaran Harian Matematik
Tarikh                         : 23-5-2011 ( Isnin )
Masa                           : 10.30a.m – 11.30a.m (1 Jam)                             
Tahun                         :1                                             
Bilangan Murid          :17 orang
Tema                          : Nombor Bulat Hingga 100
Standard kandungan  : 1.4 Melengkapan sebarang rangkaian nombor.
Standard Pembelajaran: (i) Membilang nombor dalam lingkungan 100
(ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100
Hasil Pembelajaran     : Murid-murid dapat
(a) satu-satu.
(b) dua-dua 
(c) lima-lima
(d) sepuluh-sepuluh
Tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek dan garis nombor.
Kaedah Pembelajaran :Pembelajaran koperatif, Pembelajaran Interaktif, Tunjuk Cara,Penyelesaian Masalah.
Kemahiran Berfikir    : 1) Menyelesaikan masalah
2) Berhubungkait
Elemen Merentasi Kurikuium (EMK): Keusahawan
Pentaksiran                                       : Kuiz
Alat Bantu Mengajar                        : Kad soalan, kertas berpetak, sampul surat,  


Fasa
Cadangan Aktiviti
Cadangan Komunikasi
1.      Persediaan
Pemerhatian
dan Analisis

(8 minit )
a.       Guru mengedarkan kertas yang berpetak kepada semua murid.
b.      Guru mengarahkan mereka mewarnakan nombor-nombor secara dua demi dua. Kemudian, murid nyatakan jarak antara nombor.
c.       Kegiatan ini diteruskan dengan nombor lima demi lima sehingga membentuk konsep dalam minda murid-murid. 

Contoh kertas yang berpetak :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100a.       Apakah masalah yang kamu temui semasa mewarna petak itu?
a.       Apakah nombor yang akan kita mewarnai pada petak berikutnya ?


2. Imaginasi
Penjana idea

(20 minit )
a.       Murid-murid diminta menyebut nombor secara spotan dalam lingkungan 100.

Contoh jawapan : 1,2,3,4,5,6……

b.      Guru meminta murid mencari nombor yang genap dan cuba sebutkan nombor tersebut.

Conton jawapan : 2, 4, 6 ,8, 10……

c.       Guru mengarahkan murid menyebut nombor ganjil sehingga 100 mengikut kefahaman mereka.

Conton jawapan: 1,3, 5, 7, 9, 11......

d.      Guru menerangkan cara mencari nombor genap dengan operasi tambah dan dielakkan kesalahan yang mungkin berlaku.
e.        
Contoh:  7, 9, 11, 13, 15......
*9= 7 +2
f.       Seterusnya, Guru menjelaskan teknik mencari nombor ganjil dalam masa yang singkat.

a.       Murid-murid cuba sebutkan nombor-nombor yang genap?

a.       Murid-murid cuba sebutkan nombor-nombor yang ganjil?
b.      Siapakah yang tidak dapat mencari nombor ganjil dan nombor genap ?

3.Perkembangan

Penambahbaikan untuk mengembangkan
idea.
(15  minit )
a.       Guru membahagikan murid-murid kepada 4 kumpulan dan menerangkan peraturan permainan.
b.      Guru memberikan sampul surat kepada ahli kumpulan untuk menjawab soalan satu demi satu pada papan hitam. .
c.       Kemudian, ketua kumpulan dikehendaki menulis jawapan tersebut pada papan yang disediakan..
d.      Seterusnya, murid-murid dikehendaki menilai jawapan tersebut dengan betul.
e.       Guru membuat kesimpulan berpandukan jawapan yang diberi.
a.       Murid-murid marilah kita menilaikan jawapan ini bersama-sama?

4.Tindakan
Pelaksanaan

(12 minit )
a.       Edarkan lembaran kerja seperti yang dilampirkan.
b.      Bincangkan hasil kerja murid.
c.       Beri pengukuhan kepada semua murid.
a.       Selesaikan tugasan yang diberi.

b.      Guru menjalankan pemulihan kepada murid yang lemah.

Pentaksiran
( 5 minit )
1.      Guru menanyakan soalan kuiz.;
2.      Guru menanyakan apa yang dipelajari pada hari ini sebagai rumusan dan pengukuhan

Paparkan kepada murid kad soalan.a.       Murid-murid sebutkan nombor yang seterusnya.

a.       Apakah operasi yang digunakan untuk mencari jawapan?
Nilai dan Sikap

Kerjasama, berdisiplin, tolong-menolong, bertanggungjawab, yakin diri.

REFLEKSI
Kekuatan
Hari ini, saya telah mengajar Matematik Tahun 1 dengan standard kandungannya (i) membilang nombor dalam lingkungan 100 dan (ii) melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100. Selepas murid menyebut nombor 1 hingga 100, mereka suka dan gembira dengan menyebut dengan berulang kali. Ia juga dapat memperbaiki hubungan dan dapat berinteraksi antara murid dengan guru demi sambil bermain sambil belajar dengan berkesan kerana semua murid dapat menyebut nombor 1 hingga 100 dengan tepat dan betul.

Kelemahan
Setelah pembelajaran dan pengajaran dijalankan, saya terdapat masalah yang mengenai membilang nombor secara lima demi lima dan sepuluh demi sepuluh. Sebahagian murid keliru membilang nombor tertib menaik dan menurun sehingga pembelajaran dan pengajaran dilaksanakan kurang memuaskan. Puncanya adalah isi kandungan ini adalah rancangan baharu, nombor yang mengajar dari 0 hingga 100. Sebenarnya rancangan dulu adalah 0 hingga 20 sahaja.

Cara Mengatasi
Dengan ini, saya disedar bahawa semua masalah yang ditimbul pastilah dapat diselesai. Saya akan berfikir secara positif dengan mengambil langkah-langkah untuk membantu muridnya. Oleh itu, saya akan menyediakan latihan mudah,  murid menyebut nombor setiap hari dan meluangkan masa untuk memulih serta mengukuhkan murid supaya menguasai kefahaman. Dengan langkah ini, saya yakin semua murid dapat menguasai konsep dan kemahiran ini dan saya akan terus menjadi seorang guru yang memberi inspirasi kepada muridnya.
Fish